Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się
Zarejestruj się i korzystaj bezpłatnie
Regulamin
 • I. Definicje
  1. Regulamin - poniższy regulamin korzystania z Serwisu.
  2. Serwis - internetowy program edukacyjny IT Szkoła prowadzony przez Właściciela, umieszczony pod adresem http://it-szkola.edu.pl/
  3. Właściciel Serwisu (dalej - Właściciel):
  4. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa
   ul. Kolska 12
   01-045 Warszawa
   KRS: 0000012938
   NIP: 521-04-17-157

  5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która otrzymała prawo do korzystania z Serwisu, w tym dostęp do Treści Edukacyjnych tam zawartych.
  6. Konto Użytkownika (dalej - Konto) - zestaw danych zawierających m.in. imię, nazwisko, login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika i umożliwiających korzystanie z Serwisu i zawartych w nim Treści Edukacyjnych.
  7. Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika, podany przez niego podczas zakładania Konta i umożliwiający razem z Hasłem zalogowanie do Serwisu.
  8. Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania konta i łącznie z loginem autoryzujący go w procesie logowania.
  9. Treści Edukacyjne (dalej - Treści) - materiały edukacyjne zamieszczone w Serwisie mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi (np. strony WWW, obrazy, pliki PDF, wideo, dźwiękowe, Flash oraz wszelkie inne tego typu zasoby).
  10. Kurs - wyodrębniona część Treści tworząca spójną całość pod względem merytorycznym oraz graficznym.
  11. Autocertyfikat - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie generowany po spełnieniu warunków ukończenia Kursu.
  12. Certyfikat autoryzowany- dokument autoryzowany potwierdzający udział Użytkownika w Kursie wysyłany na adres wskazany przez Użytkownika po wniesieniu opłaty określonej w Serwisie.
  13. Cookies lub Pliki Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  14. Cookies Właściciela - oznacza Cookies zamieszczane przez Właściciela, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu.
  15. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Właściciela, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  16. Administrator – podmiot upoważniony przez Właściciela do zarządzania Serwisem.

 • II. Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady rejestracji Użytkowników i otrzymywania przez nich dostępu do Treści Edukacyjnych, prawa i obowiązki stron oraz zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności.
  2. Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Właściciela.

 • III. Rejestracja w serwisie i uzyskiwanie dostępu do Treści Edukacyjnych
  1. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne.
  2. Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika Serwisu.
  3. Treści Edukacyjne zawarte w Serwisie są bezpłatne.
  4. Dostęp do Kursów i innych Treści Edukacyjnych może otrzymać każdy Użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu.
  5. Podczas rejestracji do Serwisu można wybrać jeden z trzech statusów Użytkownika: uczeń, nauczyciel oraz tzw. „inny” użytkownik. Użytkownik ze statusem „inny” posiada dostęp do wszystkich Kursów oraz Treści Edukacyjnych jednak nie bierze udziału w działaniach skierowanych do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów i nauczycieli zarejestrowanych w Serwisie. Działaniami takim są między innymi: ranking szkół IT Szkoła, wybrane konkursy.
  6. Osoby będące uczniami i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych, które chcą, aby punkty uzyskane przez nich z tytułu np. realizacji kursu lub innych aktywności w Serwisie, zostały zaliczone na konto ich szkoły w rankingu IT Szkoła wypełniają pierwszą cześć panelu rejestracyjnego, wybierając odpowiednio pole uczeń lub nauczyciel oraz drugą część panelu rejestracyjnego, dotyczącą wyboru przypisania do szkoły ponadgimnazjalnej.
  7. Pozostałe osoby (w tym uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie chcą, aby punkty uzyskane w wyniku realizacji kursu lub innych aktywności w Serwisie zostały zaliczone na konto ich szkoły) wypełniają wyłącznie pola w pierwszej części panelu rejestracyjnego, ze statusem „inni”.

 • IV. Prawa i obowiązki Użytkownika
  1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
   1. Korzystania z Serwisu, w tym zawartych w nim Treści Edukacyjnych w sposób zgodny z Regulaminem.
   2. Poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania konta. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Administratora podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach Konta.
   3. Uzyskiwania Dokumentów Potwierdzających ukończenie Kursów tj.: Autocertyfikatu i Certyfikatu Autoryzowanego po spełnieniu warunków określonych w Serwisie: https://it-szkola.edu.pl/certyfikat
   4. Usunięcia swojego konta z Serwisu. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając imię i nazwisko oraz adres e-mail użyty w ustawieniach konta. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z Treści Edukacyjnych.
  2. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. Podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji konta.
   2. Niezwłocznej aktualizacji swoich danych, gdy ulegną one zmianie. Jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik musi wystąpić o to do Administratora podając przy tym adres e-mail użyty w ustawieniach konta.
   3. Bezpiecznego przechowywania swojego loginu oraz hasła i nieudostępniania ich osobom trzecim.
   4. Zachowywania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i netykiety w trakcie korzystania z Serwisu np. poprzez przesyłanie treści przeznaczonych do publikowania na stronach Serwisu (np. prace konkursowe, zdjęcia).
   5. Przestrzegania innych postanowień Regulaminu.
  3. Zabrania się:
   1. Uzyskiwania dostępu do Serwisu i Treści w sposób inny, niż opisany w Regulaminie.
   2. Kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania Treści Edukacyjnych zawartych w serwisie do celów innych niż edukacyjne.
   3. Świadomej lub nieświadomej destabilizacji działania Serwisu np. przez próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Serwis lub dostępu do Treści.
  4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela.

 • V. Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność Właściciela Serwisu
  1. Treści zawarte w Serwisie są chronione prawami autorskimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
  2. Prawa autorskie do Treści należą do Właściciela Serwisu, Instytucji współpracujących na podstawie odrębnych umów z Właścicielem serwisu lub autorów tych Treści.
  3. Właściciel dokłada wszelkich starań, by Serwis był stale dostępny i działał prawidłowo, a zamieszczone w nim Treści Edukacyjne były merytorycznie poprawne i aktualne.
  4. Właściciel nie odpowiada za żadne szkody, które mógłby ponieść lub poniósł Użytkownik związane z użytkowaniem serwisu, w szczególności wynikłe z:
   1. Złego działania serwisu lub jego niedostępności np. spowodowanej awariami, przerwami technicznymi, utratą przesyłanych danych lub działaniem siły wyższej.
   2. Błędów merytorycznych, niejasności lub nieaktualnych informacji zawartych w Treściach Edukacyjnych, które mogłyby wprowadzić w błąd Użytkownika.
   3. Nieprzestrzegania przez Użytkowników zasad współżycia społecznego i netykiety, w tym wypowiedzi obraźliwe, naruszające dobra osobiste Użytkowników oraz podmiotów trzecich.
   4. Innych niedozwolonych i bezprawnych działań Użytkowników lub podmiotów trzecich.
   5. Udostępnienia z jego winy loginu lub hasła Użytkownika podmiotom trzecim.
  5. Właściciel nie będzie uczestniczył w żadnych ewentualnych sporach między Użytkownikami lub między Użytkownikami i podmiotami trzecimi.
  6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza dobra osobiste Właściciela, ma on prawo do podjęcia wszystkich przewidzianych przez prawo kroków, łącznie z wystąpieniem na drogę sądową.
  7. Właściciel ma prawo do usuwania bez powiadamiania kont Użytkowników łamiących Regulamin oraz podjęcia innych kroków uniemożliwiających im ponowny dostęp do Serwisu.

 • VI. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika potrzebnych podczas zakładania konta jest dobrowolne. Odmowa podania wymaganych danych uniemożliwia korzystanie z Serwisu w zakresie dostępu do Treści dostępnych po zalogowaniu.
  2. Właściciel chroni dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem.
  3. Właściciel wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i umożliwienia im korzystania z Treści Edukacyjnych, uczestniczenia w eventach takich, jak między innymi, konkursy oraz w celach statystycznych. Statystyki będą wykorzystywane wyłącznie do rozwoju i udoskonalenia Serwisu oraz zawartych tam Treści, a także przy prowadzeniu innej statutowej działalności Właściciela.
  4. Dane Użytkowników nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza sytuacją zlecenia obsługi Serwisu Wykonawcy zewnętrznemu. W takiej sytuacji przetwarzanie danych osobowych zostanie zabezpieczone zgodnie z obowiązującym prawem.
  5. Właściciel ma prawo do wykorzystania danych osobowych Użytkownika w celu skontaktowania się z nim i zapewnienia jemu lub innym Użytkownikom niezakłóconego dostępu do Serwisu i zawartych tam Treści.
  6. Na adres e-mail Użytkownika mogą być wysyłane informacje lub materiały promocyjne pochodzące od Właściciela Serwisu bądź podmiotów z nim współpracujących.

 • VII. Polityka Cookies
  1. Co to są pliki „cookies” ?
  2. Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
   źródło: Wikipedia.org

  3. Jakich plików "cookies" używamy?
  4. Na stronie używane są dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe".
   „Sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do momentu wylogowania się ze strony lub wyłączenia programu przeglądania stron internetowych. "Stałe" pliki są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" bądź do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

  5. Do czego używamy plików „cookies”?
  6. Cookies, to istotny element działania naszej strony internetowej. Cookies pomagają nam m.in. w identyfikacji użytkownika, gromadzeniu statystyk czy sprawdzeniu statusu (osoba jest zalogowana czy też nie). Pliki cookies, które używa nasza strona internetowa, nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian w urządzeniu użytkownika. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikacyjnych tj. nazwisk, adresów czy informacji o płatnościach.

  7. Cookies od zewnętrznych serwisów
  8. Na naszej stronie internetowej znajdują się pliki cookies od serwisów partnerskich które podlegają ich własnej polityce prywatności.
   Google Analitics:
   http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
   http://www.google.pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-identifier
   Facebook:
   Facebook posiada stronę dedykowaną używaniu Cookies:
   http://www.facebook.com/about/privacy/cookies
   Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies oraz o tym, jak ograniczyć lub całkowicie zablokować pliki cookies, prosimy odwiedzić adres: www.wszystkoociasteczkach.pl.

 • VIII. Postanowienia końcowe
  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
  2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów między Użytkownikiem a Właścicielem jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Właściciela.
  3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22 kwietnia 2016.
  4. Właściciel ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu bez uprzedzenia.
  5. Informacje o zmianach Regulaminu będą podane na stronie głównej i będą tam wyświetlane co najmniej przez 3 miesiące od ich wejścia w życie, chyba że w tym czasie Regulamin zostanie ponownie zmieniony. W takim wypadku postanowienia zawarte w poprzednim zdaniu mają zastosowanie do nowej wersji Regulaminu.
  6. Użytkownik podczas rejestracji oświadcza, że zapoznał się z aktualnie obowiązującym Regulaminem i wyraża zgodę na jego warunki.
  7. W innym wypadku Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu i zawartych w nim Treści.

 

Wersja do pobrania (pdf)